Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σαν σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους χρήστες - επισκέπτες της. Η χρήση της προϋποθέτει από τους χρήστες - επισκέπτες, μετά τη λεπτομερή μελέτη των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων δηλώνεται με την επιλογή του ανάλογου εικονιδίου. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι αδύνατη.

Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την ιστοσελίδα αυτή, καθώς και η σχετική νομοθεσία γύρω από τη λειτουργία αυτής, είναι δεσμευτική προς τους χρήστες - επισκέπτες της. Η επιχείρηση διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο χρήστης - επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσει στη χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. 

Ο χρήστης - επισκέπτης φέρει την ευθύνη για τη χρήση και την αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο αυτός. 

Η επιχείρηση πληροφορεί τους χρήστες - επισκέπτες ότι η καλή λειτουργία της ιστοσελίδας και η διαθεσιμότητα του περιεχομένου της επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους που αδυνατεί να ελέγξει εξ' ολοκλήρου. Ως εκ τούτου, η καλή λειτουργία της δύναται να διακοπεί - ανασταλεί και το υλικό της να καταστεί επισφαλές, ανακριβές και παραπλανητικό χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη. 

Υποχρεώσεις Των Χρηστών

Οι χρήστες - επισκέπτες κατά την επίσκεψη - χρήση της ιστοσελίδας υποχρεούνται να ακολουθούν τα χρηστά ήθη και την εκάστοτε νομοθεσία. Σε περίπτωση που η χρήση της ιστοσελίδας και οι πράξεις τους διαβάλλουν την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της, καθώς και αν συγκρούονται με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής και παραβιάζουν την σχετική νομοθεσία, τότε η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αξιώσει την μέγιστη αποζημίωση που ορίζει η νομοθεσία, να καταγγείλει τις πράξεις αυτές, να απαγορεύσει την είσοδό τους στην ιστοσελίδα και να επεξεργαστεί, μετακινήσει και διαγράψει οποιοδήποτε υλικό εισάχθηκε στην ιστοσελίδα σαν συνέπεια των πράξεων αυτών.

Ευθύνη Της Επιχείρησης

Η επιχείρηση γνωστοποιεί στους χρήστες - επισκέπτες ότι παρέχει την ιστοσελίδα αυτή χωρίς καμία απολύτως εγγύηση και σε καμία περίπτωση δεν θα προβεί σε αποζημιώσεις για οποιασδήποτε φύσεως ζημιά προκύψει σε αυτούς από την χρήση της ιστοσελίδας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ιστοσελίδα, οι χρήστες - επισκέπτες καλούνται να μην την επισκέπτονται. 

Οι χρήστες - επισκέπτες υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένο στο μέσο πρόσβασής τους στην ιστοσελίδα, το πιο σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και κάθε άλλου είδους κακόβουλων απειλών. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φύσεως ζημιά - απαίτηση προκληθεί από κακόβουλες απειλές και ηλεκτρονικούς ιούς. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση σέβεται τα νομοθετικά δικαιώματα των καταναλωτών. 

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την επιχείρηση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτή. 

Προσωπικά Δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής της επιχείρησης με το χρήστη-επισκέπτη είναι η γνωστοποίηση από πλευράς του κάποιων προσωπικών του στοιχείων. Ο χρήστης-επισκέπτης δηλώνει ότι παραχωρεί στην επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς. Η διαχείριση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την πλευρά της επιχείρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου καθώς και με την σχετική νομοθεσία. 

Κατά την πληρωμή, τα προσωπικά σας δεδομένα και η πιστωτική σας κάρτα θα επεξεργάζονται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή που συνεργάζεται η επιχείρηση και μόνο από αυτόν. Στην περίπτωση που οι χρήστες - επισκέπτες επιλέξουν οι πληρωμές τους να γίνονται μέσω Paypal, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας θα επεξεργαστούν από το Paypal και μόνο. 

Η επιχείρηση και το Meliz.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους. Το Meliz.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την επιχείρηση, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης - επισκέπτης παρουσιάσει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης, ο χρήστης - επισκέπτης εγγυάται για την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλει καθώς και ότι έχει το δικαίωμα υποβολής τους. 

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - επισκεπτών ώστε να τους παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να βελτιώσει τα προϊόντα της και την παρεχόμενη εξυπηρέτησή της. 

Σε περίπτωση συγκατάθεσης των χρηστών - επισκεπτών, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - επισκεπτών ώστε να τους ενημερώσει γύρω από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να τους συμπεριλάβει σε διαφημιστικές εκστρατείες, διαγωνισμούς, έρευνες αγοράς και προωθητικές ενέργειες.

Επίσης, οι χρήστες - επισκέπτες μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν να προβούν, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει ή και να περιορίσουν ή ακυρώσουν τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά. 

Κάτοχος και επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων  θα είναι η επιχείρηση ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΞΕΝΑΚΟΥ με έδρα το Ίλιον Αττικής, οδός Πάριδος 90, ΤΚ 13122 όπου και θα βρίσκεται το ανάλογο αρχείο. Υπεύθυνος επικοινωνίας ορίζεται η κα Μαριάννα Ξενάκου, τηλ 2102611198. 

Ανήλικοι Χρήστες

Η πολιτική της επιχείρησης είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους καθώς και για μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα από την πλευρά του χρήστη - επισκέπτη. Τα αρχεία αυτά είναι ακίνδυνα και φιλικά προς το ηλεκτρονικό μέσο του χρήστη - επισκέπτη, μπορούν να διαγραφούν και να καταργηθεί η συλλογή τους μέσω του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης του χρήστη - επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, δυνάται κάποια από τα τμήματα της ιστοσελίδας να καταστούν μη προσβάσιμα για τον χρήστη - επισκέπτη. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

Οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό διέπονται από το ελληνικό δίκαιο καθώς και μελλοντική μεταβολή τους.